Pin It

Kada je u pitanju hemijski kompleks kao deo projekta Jadar, posebna pažnja mora se obratiti na bilans voda, kao i da li je on u skladu sa usvojenim PPPN. Gotovo je izvesno i da će kompanija raditi izmene PPPN, govore poslednje izjave zvaničnika Rio Tinta, kao i da će se odustati (isključivo iz ekonomskih razloga) od lokacije deponije industrijskog otpada na Štavicama – opština Krupanj, što znači da je od klijentelističkih institucija Srbije dobijeno zeleno svetlo da se lokacija industrijskog otpada smesti između reka Korenita i Jadar, pa se očekuje i izrada Strateške procena uticaja na PPPN.

NE DAMO JADAR logo najnoviji

Naime, deponovanje jalovine zahteva ozbiljan naučni pristup (nikako klijentelistički) I ozbiljno proučavanje, jer je nedavni primer jalovišta rudnika Stolice koje se izlilo u Kostajnički potok, pokzalo koliko svu u suštini sva jalovišta veliki ekoloških i dugovečni problem. Podsetimo, nepunih 15 km od planiranog rudnika Jadar na putu prema Krupnju, nalazi se jalovište rudnika Stolice rasprostranjeno na 3,5 hektara na kojem je deponovano 1.200.000 tona jalovine, kao proizvod rudnika koji je radio 100 godina. Projekat Jadar predviđa godišnje deponovanje minimalno u iznosu od 1.500.000 tona jalovine koja je prošla tretman rastvaranja sumpornom kiselinom na temperature od 900C. PAKT će na osnovu dosadašnjih nalaza posebno potencirati na uticaju sleganja terena usled poplavnog talasa Korenite i Jadra na celokupni kompleks objekata projekta Jadar, uključujući i industrijsku deponiju otpada što je drugo ime za jalovište, a čijim preimenovanjem je objekat preveden u nadležnost Ministarstva građevine.

  1. RUDNA RENTA

Zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara ( Sl.Gl. RS br. 95/2018 i 19/2019 ) definiše naknadu za korišćenje rezervi mineralnih sirovina u članovima 22 i 23. Osnovica za naknadu je po članu 22 :

“2) Neto prihod koji predstavlja prihod od prodaje krajnjeg proizvoda umanjen za troškove topljenja, rafinacije, transporta, pretovara, osiguranja i prodaje. Neto prihod se ne može umanjivati po osnovu amortizacije, troškova kapitala ili poreskih olakšica.”

Visina naknade prema članu 23 :

“ 4) Za metalične sirovine podvrgnute piro, hidro ili elektro metalurškom postupku 5% od neto prihoda.”

Rio Tinto do sada nije prikazao ekonomsku opravdanost projekta Jadar. Sa poznatim kapacitetom tržišnih proizvoda, u sledećoj tabeli je prikazan prognozni obračun ukupnog godišnjeg prihoda od prodaje borne kiseline, natrijum sulfata i litijum karbonata.

Proizvod

Godišnja proizvodnja u tonama

Prodajna cena po toni u evrima

Godišnji prihod u evrima

Borna kiselina

286.000

652,7

186.672.200

Natrijum sulfat

255.400

102,8

26.214.000

Litijum karbonat (99,5%)

58.400

5782

337.668.800

UKUPNO

599.400

-

550.555.000

Obračun je vršen na osnovu prognoziranih cena proizvoda za 2023. godinu, ali nije isključeno da će te cene biti i veće. U sledećoj tabeli donosimo i hipotetički prikaz obračuna neto prihoda od projekta Jadar :

Stavka obračuna

Evra

Evra po toni koncentrata

%

Osnovna sredstva

250.000.000

   

Oprema

900.000.000

   

Građevinski radovi

500.000.000

   

Osnivačka ulaganja

10.000.000

   

Obrtna sredstva

5.000.000

   

UKUPNO ULAGANJE U PROJEKAT

1.800.000.000

   

Troškovi poslovanja / god.

129.954.000

166,44

23,60

Fiksni troškovi / god.

55.632.000

68,68

10,10

Inv. i pod. održavanje / god.

26.500.000

32,72

4,81

Bruto lični dohodci / god.

10.080.000

12,44

1,83

Tekuće održavanje i režija

5.300.000

6,54

0,96

Usluge / god.

1.008.000

1,24

0,18

Premije osiguranja / god.

7.200.000

8,89

1,31

Doprinosi iz dohotka / god.

3.024.000

3,73

0,55

Ostali troškovi / god.

2.520.000

3,11

0,46

VARIJABILNI TROŠKOVI / god.

74.322.000

91,76

13,50

Nabavka krečnjaka / god.

6.000.000

7,41

1,09

Nabavka cementa / god.

7.000.000

8,64

1,27

Troškovi proizvodnje paste za hidrozasip / god.

4.212.000

5,20

0,77

Troškovi el. energije / god.

14.560.000

17,98

2,64

Prirodni gas

22.500.000

27,78

4,09

Kreč

4.770.000

5,89

0,87

Natrijum karbonat

10.000.000

12,35

1,82

Dizel gorivo i eksploziv

5.280.000

6,52

0,96

Otplata ulaganja – 10 godina !

264.600.000

326,67

48,06

Troškovi finansiranja / god.

4.000.000

4,94

0,73

UKUPNI RASHODI / god.

398.554.000

492,04

72,39

Ukupan prihod / god.

550.557.000

679,70

100

Neto prihod / god.

152.003.000

187,66

27,61

Ovaj proračun urađen je na bazi najava Rio Tinta o ulaganju od 1.800.000.000 evra i nisu ukalkulisana značajna ulaganja države u izgradnji brzog puta Šabac-Loznica i njegovog spajanja sa putem Loznica-Valjevo u dužini od 13,4 km kroz Grad Loznicu, kao ni izgradnji pruge Loznica-Valjevo za potrebe samog rudarskog postrojenja. Troškovi su obračunavani prema cenama iz 2020. Godine. Nakon otplate investicije posle deset godina ( uračunata kamata od 4% ) računa se da će neto prihod biti još veći. Tada prestaju izdvajanja za otplatu investicije, ali rastu troškovi održavanja samog postrojenja.

U svakom slučaju, nivo naknada za korišćenje mineralnog resursa, iznosio bi oko 7,6 miliona evra godišnje, uz uslov da korporacija prikaže realni neto prihod i kada bi države bila sposobna ovaj iznos da naplati, pa samim tim i iskontroliše. Sudeći po stanju domaćih institucija, ona to neće biti u stanju da uradi. Prema istraživanje PAKT-a, u Srbiji trenutno niko ne plaća rudnu rentu sem Naftne Industrije Srbije, koja opet plaća umanjenu cenu od 3% neto prihoda ( umesto 7% ). Naplata poreza na profit od 15% bila bi na nivou od oko 23 miliona evra godišnje, a opet pod uslovom da Rio Tinto ne prikaže nadležnim organima profit od 3 - 10% ili čak “pozitivnu nulu” u poslovanju. Znajući moć I iskustva drugih Vlada u svetu sa kompanijom, teško je poverovati da će domaće institucije biti u stanju da proveravaju verodostojnost podataka koje će prikazivati kompanija.

*Ovaj tekst nastao je u okviru projekta "Izgradnja integriteta na lokalnom nivou kroz procenu rizika od korupcije u propisima" koji finansira European Endowment for Democracy. Izneseni stavovi autora nisu nužno i stavovi donatora.

EED official logo

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3