Javne nabavke predstavljaju važnu komponentu svake savremene ekonomije. Efikasan sistem javnih nabavki je neophodan za ostvarivanje ciljeva slobodnog tržišta i obezbeđivanje uslova tržišnog nadmetanja. Sistem javnih nabavki počiva na principima transparentnosti, jednakog tretmana, slobodi tržišnog nadmetanja i nediskriminaciji. Ova načela se primenjuju na sve postupke javnih nabavki. Cilj evropskog zakonodavstva u ovoj oblasti je da se davaocima usluga, isporučiocima roba i izvođačima radova obezbedi mogućnost nadmetanja na javnim tenderima u državama članicama EU. Cilj je, sa jedne strane, jačanje ekonomskog razvoja i efikasnosti, ali i davanje punog smisla jedinstvenom tržištu EU.

JAVNE NABAVKE

KORIST ZA SRBIJU :

  • Pristup javnim nabavkama u EU pod jednakim uslovima
  • Transparentnost i smanjenje korupcije
  • Smanjenje troškova i pojednostavljenje procesa uz elektronske servise javnih nabavki
  • Dostupnost javnih nabavki za mala i srednja preduzeća

_______________________________________

Milorad Bjeletić - izvršni direktor Beogradske otvorene škole (BOŠ)

Milorad Bjeletić

"Kao i u drugim oblastima, imamo ogromna kašnjenja, neopravdana. Mi već nekoliko godina čekamo novi Zakon o javnim nabavkama i evo skoro su nove izmene povučene iz procedure. Vlada Srbije obećava, a kasni se više od godinu dana, bez ikakvog razloga. Evropske integracije nisu pitanje zaklinjanja i dekleracija, već pitanja konkretnih promena i unapređenja u različitim oblastima života i rada. Poglavlje 5 koje se bavi javnim nabavkama, ne bavi se javnim nabavkama u Švedskoj, Bugarskoj ili Letoniji, bavi se javnim nabavkama kod nas u Srbiji i mogućnostima da te nabavke budu bolje, poštenije, efikasnije, da za isto sredstava kupimo više i kvalitetnije, to je pitanje javnih nabavki. Mi tu imamo loša rešenja i velika kašnjenja. Dakle, mi se približavamo jednom društvu, klubu koji nije savršen, nije to ona Evropska Unije od pre dvadeset godina – ekskluzivno društvo visoko razvijenih evropskih zemalja, tu sad ima i zemalja koje su vrlo slične nama, ali i te slične nama su ipak na višem nivou u mnogim oblastima od nas."

___________________________________ 

Javne nabavke u EU obuhvataju skup delovanja naručilaca iz država članica EU radi nabavke robe, pružanja usluga ili izvođenja radova. Naručioci podrazumevaju javne naručioce, kao što su: državne institucije, gradovi, opštine i sektorske naručioce koji obavljaju delatnosti vodosnabdevanja, snabdevanja energijom, obezbeđivanja saobraćajnih i poštanskih usluga. Pravne tekovine EU takođe sadrže pravila o postupku zaštite i pravnim lekovima u postupcima javnih nabavki. Institucije uspostavljene u tu svrhu treba da obezbede poštovanje zakonodavnog okvira na svim nivoima i osiguraju efikasan sistem pravne zaštite u postupcima javnih nabavki, koji se, između ostalog, zasniva na pravu podnošenja žalbe. Naručioci usluga su dužni da postupak javnih nabavki sprovode uz puno poštovanje principa transparentnosti.

_______________________________________

Saša Varinac - advokat i bivši predsednik Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Saša VARINAC

"Poglavlje 5, to treba reći, koje se ne odnosi samo na javne nabavke već i na javno-privatno partnerstvo i koncesije gde se isto tako troše velika sredstva, odnosno to su veliki projekti koji su obuhvaćeni javno-privatnim partnerstvima i koncesijama pored javnih nabavki. To poglavlje je otvoreno pre godinu ipo dana, dobili smo neka merila od Evropske komisije koja moraju biti zadovoljena, merila za privremeno zatvaranje poglavlja. Ta merila se tiču pre svega borbe protiv korupcije, bolje kontrole izvršenja ugovora, efikasnijeg sistema pravnih sredstava odnosno žalbene procedure. Takođe generalno imamo jedno merilo koje se odnosi na pripremu materijala, tehnika i svih instrumenata za implementaciju i monitoring postupaka javnih nabavki. Sa jedne strane se od nas traži da veću pažnju posvetimo borbi protiv korupcije, a sa druge strane da više edukujemo one koji primenjuju propise i da im olakšamo primenu propisa koji su na snazi. Stigli smo dotle da se očekuje novi Zakon o javnim nabavkama, pre svega u cilju ispunjenja merila. Novi Zakon će u još većoj meri biti usklađen sa Direktivama EU koje regulišu javne nabavke. Plan je bio, prema Akcionom planu za sprovođenje strategije javnih nabavki da se zakon usvoji u poslednjem kvartalu 2017. godine. Nažalost, zakon još nije usvojen, trenutno je izrađen zvaničan nacrt zakona, objavljen je i očekivali smo da će biti usvojen do kraja godine, a onda je i nacrt povučen iz procedure. Dakle, u izvesnom smo kašnjenju a izmenom propisa, posle toga sledi primena propisa. Evropska komisija će posebno na tome insistirati, sada čekaju da vide kakav će biti novi zakon, a onda će svu pažnju posvetiti primeni tog novog zakona i to ne samo primeni na centralnom nivou nego i na lokalnom nivou, ne samo kako zakon primenjuju nadležni državni organi, već kako ga primenjuju i naručioci od onih koji troše ogromna sredstva do oni koji troše manja skromnija sredstva po lokalnim samoupravama."

____________________________________

Istovremeno, propisima EU uređeno je i pitanje elektronskih nabavki, koje uključuju elektronska sredstva komunikacije, sisteme dinamične kupovine i elektronske aukcije. Pravila o predmetnim ugovorima i o oglašavanju razrađena su posebnim propisima o Zajedničkom rečniku nabavki i o standardnim obrascima za objavljivanje.

Sistem javnih nabavki čine još i javno-privatno partnerstvo i koncesije. Projekti javno-privatnog partnerstva su projekti koji imaju za cilj zadovoljenje neke javne potrebe, odnosno projekti koji za cilj imaju pružanje javne usluge iz nadležnosti javne vlasti. Posebna pažnja biće poklonjena međudržavnim sporazumima, a Saša Varinac za PAKT Info kaže :

"Ono što imamo u važećem zakonu nije u skladu sa Direktivama EU, i sad koliko vidim sa novim rešenjima se približavamo , ne do kraja, ali smo u velikoj meri dobili rešenje koje je i u Direktivi. Trenutno ono što može da bude problem verovatno i jeste problem u nabavkama koje se sprovode na osnovu međunarodnog sporazuma jeste, šta je u tom međunarodnom sporazumu i da li su ti međunarodni sporazumi uskladu sa našim Ustavom. Kod Direktiva takođe postoji izuzetak na osnovu međunarodnog sporazuma, ali je važno da ti međunarodni sporazumi, to je naglašeno u direktivi, ne budu u suprotnosti sa osnivačkim ugovorima na kojima se zasniva Evropska Unija. Kod nas nemamo takvu odredbu u samom Zakonu o javnim nabavkama, ali rekao bi da se to i podrazumeva da međunarodni ugovor mora da bude u skladu sa Ustavom, tako da bi trebalo razmišljati prilikom zaključenja međunarodnih sporazuma i njihove ratifikacije, da li su uskladu sa Ustavom, da li se poštuje naš pravni sistem i to mora da bude nešto na šta se mora obratiti pažnja u narednomm periodu."

Javne nabavke u EU predstavljaju značajno tržište. Prema procenama Evropske komisije, ukupna vrednost javnih nabavki iznosi oko 16% bruto društvenog proizvoda Unije. Konkurentna praksa u javnim nabavkama je ključ za efikasniju javnu potrošnju. Konkurentni i transparentni postupci nabavke pomažu javnim organima da nabavljaju proizvode i usluge boljeg kvaliteta, za nižu cenu. Primena adekvatnih postupaka javnih nabavki i velika konkurencija, kada su u pitanju javni ugovori u EU, umanjuju cene za oko 30%. Rezultat toga je da se novac poreskih obveznika efikasnije troši, poboljšava se ekonomski razvoj, stvaraju novi uslovi i bolja konkurentnost.

Usklađivanje državnih sistema javnih nabavki zemalja članica EU je jedan od najbitnijih instrumenata za postojanje internog tržišta i uklanjanje prepreka za slobodnu trgovinu unutar EU. Reformom EU direktiva o javnim nabavkama predviđeno je i intenzivnije korišćenje javnih nabavki kao instrumenta za promociju održivog razvoja, što se ostvaruje kroz uvođenje obaveze za poštovanje visokih socijalnih i ekoloških kriterijuma, kao i povećanje dostupnosti procesa javnih nabavki za mala i srednja preduzeća.

IZVEŠTAJ EVROPSKE KOMISIJE 2017

Srbija je umereno pripremljena u ovoj oblasti. U prethodnom periodu nije ostvaren napredak i neophodno je pružiti značajan napor radi poboljšanja konkurencije, efikasnosti i transparentnosti javnih nabavki. U narednom periodu Srbija naročito treba da obezbedi dalje usaglašavanje sa EU direktivama vezanim za javne nabavke i koncesije, osigura da međuvladini sporazumi sa trećim državama i njihovo sprovođenje, ne ograničava konkurenciju i da su u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i evropskim pravnim tekovinama, zatim, nastavi rad na jačanju kapaciteta Agencije za javne nabavke, Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i upravnih sudova.

Dragomir Pop Mitić - Užički centarza demokratiju :

POP

Mi u zadnjih 5-6 godina imamo značajan pomak u zakonodavstvu. Određena zakonska rešenja se menjaju, određena poboljšanja postoje, međutim svesni smo da dolazi do određene stagnacije i recimo sve većih i evidentnih problema u broju ponuđača. Nama se konstatno smanjuje broj ponuđača na tenderima, čak i mnogo manje nego što zvanična statistika prikazuje. Koji je razlog ? U razgovoru sa mnogim ponuđačima dobili smo odgovore da oni veruju da su u pojedinim postupcima duboko uključeni koruptivni mehanizmi, da nabavke dobijaju ekskluzivni saradnici koji imaju određene kontakte sa naručiocima. U suštini, imamo situaciju da građani i dalje ne mogu biti zadovoljni funkcionisanjem sistema, jer se i dalje u postupku ne dobija najbolje i najkvalitetnije za novac koji se ulaže. Imamo paradoksalne situacije da niko ne vodi računa na koji način se realizuju nabavke nakon zaključenja ugovora, pa tako ne znamo kakav smo kvalitet dobili za uloženi novac.

_________________________________

Unapređenje sistema javnih nabavki je preduslov za privredni rast i razvoj, a ono se pre svega ogleda u poštovanju osnovnih načela, pružanju međusobne stručne pomoći i edukaciji u oblasti javnih nabavki, sa posebnim naglaskom na sprečavanju i prevenciji korupcije u sistemu javnih nabavki i korišćenje elektronskih javnih nabavki. Reformom EU direktiva o javnim nabavkama predviđeno je i intenzivnije korišćenje javnih nabavki kao instrumenta za promociju održivog razvoja, što se ostvaruje kroz uvođenje obaveze za poštovanje visokih socijalnih i ekoloških kriterijuma, kao i povećanje dostupnosti procesa javnih nabavki za mala i srednja preduzeća. Okončanjem pregovora o pristupanju EU, privrednim subjektima u Srbiji se omogućava pristup javnim nabavkama u EU prema pravilima koja važe u Uniji i pod uslovima jednako povoljnim u odnosu na uslove koji se primenjuju na privredne subjekte EU.

Redakcija PAKT Info

LOGO Ministarstvo kulture i informisanja

* Projekat "Evropa u praksi na lokalnom nivou" sufinansiran je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3