Prema istraživanju koje je u Loznici sproveo Podrinjski anti korupcijski tim u okviru projekta "Kaži-Traži šta te zanima" a uz podršku NUNS-a, BIRN-a i Fondacije Slavko Ćuruvija, građane Loznice najviše zanimaju pitanja oko otvaranja novih radnih mesta, potom izgradnje i modernizacije infrastrukture, korupcije i zaštite životne sredine. Istraživanje je sprovedeno u periodu oktobar-novembar-decembar 2017. godine i obuhvatilo je 1554 anketirana građanina našeg grada.Od 1554 prikupljena upitnika, 112 prikupljeno je putem anketiranja na javnim raspravama, 782 Google upitnika popunjeno je putem internet prezentacije na Facebook-u, a 660 građana anketirano je neposredno preko ulične ankete.

NUNS BIRN logo

Javne konsultacije su sprovedene kao ključna aktivnost na projektu ʺZaštita javnog interesaʺ, koji Podrinjski antikorupcijski tim iz Loznice od septembra prošle godine u okviru programa podrške: ʺKaži/traži šta te zanimaʺ, koji izvode Balkanska istraživačka mreža, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Slavko Ćuruvija fondacija. Program se realizuje u okviru projekta ʺJavni novac za javni interesʺ koji finansira Evropska unija. Konsultativni proces je trajao nekoliko meseci i podrazumevao je anketiranje građana Loznice o lokalnim medijskim tema koje su od najvećeg značaja za građane Loznice i koje bi kroz medijske konkurse trebalo da budu sufinansirane iz gradskog budžeta u naredne dve godine. Prikupljeno je i obrađeno 1554 anketna upitnika, a navedeni predlozi su prikupljani na različite načine: na javnim raspravama o budžetu grada Loznice koji su zajednički organizovali Gradska uprava i PAKT, putem internet ankete koja bila postavljena na portalu PAKT-a, a promovisana na društvenoj mreži Facebook, kao i kroz ulično anketiranje koje su sprovodili volonteri i saradnici Podrinjskog antikorupcijskog tima.

Pored utvrđivanja javnog interesa, u sprovedenoj anketi smo pokušali da građanima Loznice postavimo još neka pitanja, koja bi nam pružila jasniju sliku o medijskom izveštavanju u našem gradu. Interesovalo nas je : preko kojih medija se lozničani informišu o lokalnim temama, koliko su zadovoljni informacijama koje im pružaju lokalni mediji, koji tip vesti ih najviše interesuje, kako ocenjuju objektivnost lokalnih medija, poznaju li vlasničku strukturu lokalnih medija i znaju li koliko se iz budžeta izdvaja za informisanje...

Građani Loznice u najvećem procentu se informišu preko RTV Podrinja, zatim RTV Lotel, dok je na trećem mestu lokalni nedeljnik "Lozničke novosti"..

KAKO SE INFORMIŠETE O DOGAĐAJIMA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Anketirani građani međutim nisu baš dobro upoznati sa iznosom sredstava koja se kroz sufinansiranje dodeljuje lokalnim medijima iz budžeta grada :

Koliko budžetskog novca ide za informisanje

Grad Loznica je u 2017. godini za potrebe javnog informisanja građana izdvojio 24 miliona dinara i to sledećom raspodelom :

PRENOS SKUPŠTINE : ( javna nabavka po partijama )

 • RTV Podrinje (direktan prenos) – 1.934.000 rsd
 • RTV Lotel (reemitovanje – preuzimanje direk. prenosa) – 1.933.200 rsd
 • „Lozničke novosti“ (mesečno izveštavanje) – 199.800 rsd

USLUGE INFORMISANJA JAVNOSTI : ( javna nabavka po partijama)

 • RTV Lotel (usluge informisanja lokalne televizije) - 4.771.000 rsd
 • RTV Podrinje ( usluge informisanja regionalne televizije ) - 3.888.000 rsd
 • Radio „SAN“/RTV Lotel (usluge informisanja regionalnog radija) - 3.324.000 rsd
 • Logo doo/“Lozničke novosti“ ( usluge informisanja putem štampanih medija) – 3.332.800 rsd

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA :

 • RTV Podrinje – „Sport za decu i mlade“ – 950.000 rsd
 • RTV Podrinje – „Omladinski ekran“ – 350.000 rsd
 • Loznički nedeljnik/Lotel plus – „Ispod velova vremena“ – 740.750 rsd
 • Radio SAN/Lotel plus – „Glas mladih“ – 462.500 rsd
 • RTV Lotel/Lotel plus – „Selo moje, lepo li je“ – 456.000 rsd
 • Lozničke novosti/Logo doo – „Kuća na selu“ – 740.750 rsd

Skoro 2/3 ispitanika poznaju vlasničku strukturu lozničkih medija, prema očekivanjima najpoznatiji su vlasnici RTV Podrinja i RTV Lotel-a, dok se manje u lozničkoj javnosti zna o vlasnicima RTV Šabac - regionalne televizije koja se gleda i u našim krajevima.

Sa druge strane, objektivnost lozničkih medija, ocenjena je od strane ispitanika sa pretežnom prosečnom ocenom 3, na skali od 1 do 5, ali je više od 50% ispitanika dalo ocenu manje od 3 :

Objektivnost lozničkih medija od 1 do 5

Kada je u pitanju zadovoljstvo pruženim informacijama od strane lokalnih medija, situacija je gotovo slična:

 

Koliko ste zadovoljni informacijama koje vam pružaju lokalni mediji

Kada je u pitanju informisanje u pravcu javnog interesa, anketirani građani smatraju da je "otvaranje novih radnih mesta" od najvećeg javnog interesa za građane loznice, potom slede izgradnja infrastrukture, pa pitanja korupcije i zaštite životne sredine : 

Prioritetni javni interes 

U konačnici, u 2017. godini za usluge prenosa i izveštavanja sa Skupštine grada utrošeno je 4.067.000 rsd (bez PDV-a). Sporno je to, što je skoro isti iznos opredeljen za direktan prenos kao i za „reemitovanje“ prenosa (puko preuzimanje signala i istovremeno emitovanje u realnom vremenu). U poređenju sa 2016. godinom, neznatno se smanjuju sredstva namenjena za prenose Skupštine. Naime, u toj godini lokalna samouprava je na mesečnom nivou plaćala prenos sa 180.000 rsd, a reemitovanje 180.900 rsd, što je još jedan podatak iz rubrike „verovali ili ne“. U proseku, u 2017. godini Loznica mesečno po emiteru za prenos skupštinskih zasedanja izdvaja nešto preko 161.000 rsd.

Za usluge „Informisanja javnosti“ u 2017. godini izdvojeno je 15.315.800 rsd. Porazna je činjenica da se najveći deo kolača za informisanje upravo izdvajaju preko javne nabavke koja se apsolutno realizuje mimo zakonskih normi.

SVETSKI DAN SLOBODE MEDIA

Kao što smo već naveli, za sufinansiranje medijskih projekata Grad Loznica je u 2017. godini izdvojio 3.700.000 rsd. Sufinansirano je ukupno 6 medijskih projekata, a prema odabranim temama da se zaključiti da je u 2017. god. prioritetni javni interes u Loznici bio : mladi, selo, sport i istorijsko-kulturna baština. 

Komisija za ocenu projekata i raspodelu sredstava za sufinansiranje medijskih projekata imenovana je 20.03.2017. god i činili su je :

-          Petar Jeremić iz Udruženja novinara Srbije (UNS)

-          Ljubomir Đorđević iz Nezavisnog udruženje novinara Srbije (NUNS I NDNV)

-          Svetlana Stevanović, nezavisni stručnjak za medija, ispred Grada Loznice

Porazan je podatak da su dva loznička nedeljnika "Lozničke novosti i "Loznički nedeljnik" na konkursu dobili identičan iznos sredstava za sufinansiranje, što se graniči sa vrlo malim procentom verovatnoće, obzirom da se radi o dva različata projekta.

Međutim iz dostupne dokumentacije nije najjasnije ko vrši evaluaciju realizacije projektnih aktivnosti i na koji način se kontrolišu finansijski izveštaji koji akteri projektnog sufinansiranja dostavljaju gradskoj upravi Grada Loznica.

 LOGO kompletan ISPOD

 

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
 • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3