Već nekoliko godina unazad, sporna rekonstrukcija jedne od centralnih gradskih ulica - Svetog Save u Loznici, konačno je otpočela i odmah izazvala niz kontraverzi. Seča platana krenula je prvih dana pošto je izvođač radova – konzurcijum „ MN Loznica – Stobex Loznica i SGR Geopremer doo Loznica“ izašao na teren, a odmah potom je usledila i reakcija nezadovoljnih građana. I kao što je to u Srbiji već dugi niz godina običaj, ima onih čije su primedbe osnovane, ali i većine koja pod uticajem poluinformacija ispoljava svoje lične frustracije i nezadovoljstvo..

Portal PAKT Info istraživao je sve aspekte rekonstrukcije ove ulice u centru Loznice...

Platani 1

Jedna od centralnih gradskih ulica u Loznici godinama unazad je propadala i bila je u zaista očajnom stanju, što je u neku ruku predstavljalo i ruglo grada nadomak samog centra i pešačke ulice. Već nekoliko godina unazad najavljivana rekonstrukcija je odlagana, što zbog nedostatka novca, što zbog nezadovoljstva lokalnog stanovništva koje se bunilo protiv seče platana po kojima je ova ulica bila prepoznatljiva.

Konačno, sredstva su pronađena i to iz izvora primanja od inostranih zaduživanja, tačnije od kredita Evropske investicione banke namenjenih realizaciji finansijskih ugovora “Zajam za opštinsku i regionalnu infrastrukturu“. Javna nabavka u otvorenom postupku raspisana je od strane Ministarstva privrede 12.06.2018. godine pod rednim brojem JN 38/2018 na koju su se javila dva konzorcijuma ponuđača, ali su obe ponuđene cene bile neprihvatljive, odnosno iznad planirane cene javne nabavke, pa je postupak obustavljen i ušlo se u pregovarački postupak, mesec dana kasnije. Pregovarački postupak otvoren je 18.07.2018. godine pod rednim brojem JN 72/2018, a kao najpovoljnija izabrana je ponuda konzorcijuma iz Loznice „MN – Stobex - SGR Geopremer doo“ u iznosu 66.928.729,80 rsd bez PDV-a, odnosno 80.314.475,76 rsd sa PDV-om. Osnovna obeležja radova su : radovi na kolovoznoj konstrukciji, radovi na parternom uređenju i ozelenjavanju, radovi na kišnoj kanalizaciji, radovi na javnoj rasveti i drugi radovi.

Iz konkursne dokumentacije može se videti i tačnija specifikacija svih predviđenih radova :

-          Obeležavanje trase saobraćajnice, trasa instalacija i projektovanih površina sa jasno uočlјivim postojanim belegama / 430 m;

-          Razbijanje, utovar i odvoz na deponiju starog asfaltnog kolovoza prosečne deblјine 12 cm / 4073 m2

-          Razbijanje, utovar i odvoz na deponiju starog asfalta na pešačkim stazama prosečne deblјine 4 cm / 4258 m2

-          Rušenje postojećih ivičnjaka 18/24 sa utovarom i odvozom na deponiju / 1028 m

-          Vađenje kamenih kocki sa odlaganjem na istom gradilištu koje se posle upotreblјavaju za izradu žardinjera / 88 m2

-          Visinsko regulisanje postojećih šaht poklopaca. Gornja površina je u ravni behaton ploča. (materijal i rad) / 44 kom

-          Nabavka, transport i montaža teških, ravnih livenogvozdenih poklopaca, Ø 625 mm sa rupama prema JUS-u M.J6.226 sa ramom, za saobraćajno opterećanje od 400 KN. / 4 kom

-          Demontiranje saobraćajnih znakova i ponovo postavlјanje istih / 23 kom

-          Demontiranje semafora i ponovo postavlјanje istih / 4 kom

-          Iskop stare kolovozne konstrukcije prosečne deblјine 50 cm (4073x0.5=2037m3) Pozicija obuhvata široki iskop i iskop droblјenog kamena stare kolovozne konstrukcije tampona. Sav tampon se vozi na deponiju. Svi iskopi se moraju izvršiti prema kotama datim profilima i nagibima propisanim projektom, vodeći računa o osobinama i upotreblјivosti iskopanog materijala za korišćenje u određene svrhe / 2037 m3

-          Iskop stare kolovozne konstrukcije trotoara prosečne deblјine 40cm ( 2815 m2 x 0.4m =1126m3). Pozicija obuhvata široki iskop i iskop droblјenog kamena stare kolovozne konstrukcije tampona. Sav tampon se vozi na deponiju.Svi iskopi se moraju izvršiti prema kotama datim profilima i nagibima propisanim projektom, vodeći računa o osobinama i upotreblјivosti iskopanog materijala za korišćenje u određene svrhe / 1126 m3

-          Uređenje postelјice kolovoza i trotoara ( 5372 m2 +5134 m2=10 506 m2) . Pozicija obuhvata planiranje do projektovanih kota. Nabijanje kontaktne površine deblјine do 30 cm do zbijenosti 100% po Proktoru i modulom stišlјivosti od Ms=30 Mpa / 10.506 m2

-          Nabavka, transport materijala i izrada donjeg nosećeg sloja na kolovozu i parking mestima od droblјenog kamenog agregata frakcije 0-63. Zahtevani Ms=60 MPa i Sz 98%. Plaća se po m3 ugrađenog i nabijenog sloja. ( 5372 m2 x0.25m =1343 m3)

-          Nabavka, transport materijala i izrada donjeg nosećeg sloja na kolovozu i parking mestima od droblјenog kamenog agregata frakcije 0-31,5. Zahtevani Ms=80 MPa i Sz 98%. Plaća se po m3 ugrađenog i nabijenog sloja. ( 5372 m2 x 0.2m =1075 m3)

-          Nabavka, transport materijala i izrada donjeg nosećeg sloja na pešačkim stazama od droblјenog kamenog agregata frakcije 0-31,5. Zahtevani Ms=50 MPa i Sz 98%. Plaća se po m3 ugrađenog i nabijenog sloja. ( 5134 m2 x 0.3m=1541m3)

-          Oivičenje pešačkih površina na granici sa zelenim površinama sivim betonskim ivičnjacima 8/19 MB40. Ivičnjaci se ugrađuju na sloju svežeg betona MB20. Ivičnjaci su industrijski proizvod. U cenu je uračunata i nabavka i transport materijala / 398 m

-          Oivičenje žardinjera, objekat broj IV, i kružno oivičavanje stabala koja se nalaze na parkingu sivim betonskim ivičnjacima 12/24 MB40. Ivičnjaci se ugrađuju na sloju svežeg betona MB20. Ivičnjaci su industrijski proizvod. U cenu je uračunata i nabavka i transport materijala.(8x6,7+16x1,36x3,14= 122m)

-          Oivičenje kolovoznih površina belim betonskim vibropresovanim ivičnjacima 18/24 MB40. Ivičnjaci se ugrađuju na sloju svežeg betona MB20. Ivičnjaci su industrijski proizvod. U cenu je uračunata i nabavka i transport / 1385 m

-          Nabavka materijala i izrada kolovoza i parking mesta od gornjeg bituminiziranog nosivog sloja ( BNS-22) d=7 cm, za izradu kolovoza (BNS-22) / 5.372 m2

-          Nabavka materijala i izrada kolovoza i parking mesta od habajućeg sloja Asfalt beton - AB 11 deblјine 4 cm / 5.372 m2

-          Nabavka materijala i polaganje vibro-presovanih behaton ploča sa završnim slojem od kvarcnog agregata d=6cm na sloju peska d=4cm / 5322 m2

-          Ručni iskop zemlјe treće i četvrte kategorije za temelјe žardinjera na mestima koja nisu obuhvaćena širokim iskopom sa odvozom na gradsku deponiju / 20 m3

-          Nabavka materijala i betoniranje temelјa i zidova za žardinjere armiranim betonom MB20 na podlozi od šlјunka deblјine 10cm u potrebnoj oplati / 278,05 m3

-          Nabavka materijala i betoniranje temelјa 35x35x30cm za barikadne stubiće i korpe za otpatke nearmiranim betonom MB15 na podlozi od šlјunka deblјine 5 cm / 2,50 m3

-          Nabavka materijala i betoniranje temelјa, zidova, ploče i stuba česme armiranim betonom MB20 na podlozi od šlјunka deblјine 10cm u potrebnoj oplati / 0,80 m3

-          Nabavka materijala i obziđivanje temelјa česme granitnim kockama 10x10x10 cm u cementnom malteru 1:3 / 0,25 m3

-          Obziđivanje temelјa žardinjera granitnim kockama 10x10x10 cm u cementnom malteru 1:3 / 98,80 m3

-          Nabavka i oblaganje granitnim pločama deblјine 10 cm u cementnom malteru delova česme prema projektu / 1,5 m2

-          Nabavka i oblaganje granitnim pločama deblјine 3cm u cementnom malteru delova česme prema projektu / 3,2 m2

-          Izrada i montaža klupa od hrastovih talpi 4x10/5cm pričvršćenih preko metalnih nosača L50x50x4 i ankera koji su uračunati u cenu na vrh zida žardinjere prema detalјima u projektu. Hrastove talpe jednom premazati "firnis"-om, a potom u dva sloja debelim lazurnim premazom sa voskom / 138 m

-          Nabavka i montaža dvostruke kante za otpatke. Kanta je od visokokvalitetnih čeličnih limova, sa zaštitom od korozijepocinkovana, dupla, kapaciteta 2 x 40l,postavlјena na stub visine do 1,5m. / 26 kom

-          Izrada i ugradnja u tlo barikadnog stubića od čelične cevi Ø76 visine 50cm koji je sa gornje strane zatvoren zavarenom čeličnom pločom. Stub ukupne dužine 85cm dva puta prefarbati osnovnom i dva puta završnom lak sivom bojom / 38 kom

-          Izrada i montaža svetlećeg reklamnog panoa tipa "TOTEM" ili odgovarajući. Dimenzije panoa 150x80cm sa postolјem visine 50cm / 1 kom

-          Izrada hidroizolacije kadice česme pomoću penetratnog premaza svemu u prema uputstvu proizvođača / 3 m2

_____________________________________________________________________

Platan na grčkom znači "široki" i ime je dobio po bujnoj i velikoj krošnji, te treba istaći da je on praktično imenjak nadaleko čuvenog filozofa Platona. Platan je drvo Istoka, a postojbina mu se proteže od Balkana do Persije. U davna vremena, od lišća platana spravljani su lekovi/melemi za zaustaavljanje krvarenja, lečenje promrzlina, uboda, ujeda i opekotina. U Persiji i Indiji platani su sađeni na svetim mestima i dvorskim parkovima. Ima ih i dan danas mnogo u Kašmiru gde je ovo drveće proglašeno za državnu svojinu i o njemu se posebno vodi računa. Životni vek platana je oko 300 godina, ali je dokazano da je on drastično kraći u gradskim sredinama i iznosi od 60-100 godina u zavisnosti od kvaliteta održavanja.U novijoj eri međutim, platani važe za prevaziđeno "zeleno rešenje" u urbanim sredinama jer zbog svoje bujne krošnje neretko prave problem nadzemnim instalacijama, pa su krošnje platana prečesto izložene sakaćenju. Sa druge strane, s obzirom na bujnu krošnju proporcionalno platani imaju i jako veliki i razgranat koren koji takođe može predstavljati ozbiljan problem za podzemne instalacije, pa se njegova sadnja u poslednje vreme izbegava u gradskim sredinama.

_____________________________________________________________________

 

Platani 2

Kada je u pitanju zelenilo, odnosno uređivanje i ozelenjavanje površina (oko čega se podiglo i najviše prašine) predviđeni su sledeći radovi :

-          Pre početka radova izvođač je dužan da definiše površine namenjene ozelenjavanju prenosom projekta na teren. Pošto su novoprojektovane zelene površine formirane na manjim površinama između pešačkih staza i objekta, nije upotreblјen ortogonalni metod rastera. Nakon završenih zemlјanih radova izvođač treba da prenese projekat na teren tako da se obojenim kočićima ili drugim oznakama sa plana sadnje prenesu na teren mesta sadnje. Obračun izvedenih radova se vrši po m2 površine za ozelenjavanje / 1453 m2

-          Sečenje drveća motornom testerom sa površine koja se privodi nameni obuhvata uklanjanje projektom definisanog drveća . Obračun radova se vrši po komadu oborenog stable za sav rad, materijal i transport , a prema navedenom opisu i prečnicima stabla od 11 do 100 cm / 63 stabla

-          Nabavka, transport i sadnja sadnica drvorednih visokih lišćara, minimalne starosti 8-10 godina . Sadnju obaviti u svemu prema važećim normativima za tu vrstu posla. Obračun po komadu. Održavanje sadnica je obaveza Izvođača do primopredaje radova, a nakon primopredaje održavanje je obaveza Investitora / Fraxinus excelsior 25 kom, Acer platanoides "Crimson King" 14 kom i Platanus orientalis 4 kom

-          Nabavka, transport i sadnja sadnica srednjih i niskih lišćara, minimalne starosti 6-8 godina. Sadnju obaviti u svemu prema važećim normativima za tu vrstu posla. Obračun po komadu.Održavanje sadnica je obaveza Izvođača do primopredaje radova, a nakon primopredaje održavanje je obaveza Investitora / Carpinus betulus " Pendula" 19 kom, Robinia pseudoacacia"Umbraculifera" 6 kom i Albizia julibrissin 5 kom

-          Nabavka, transport i sadnja sadnica visokih i srednjih četinara, minimalne starosti 8-10 godina. Sadnju obaviti ubsvemu prema važećim normativima za tu vrstu posla. Obračun po komadu.Održavanje sadnica je obaveza Izvođača do primopredaje radova, a nakon primopredaje održavanje je obaveza Investitora / Picea omorica 3 kom i Thuja occ."Smaragd" 12 kom

-          Nabavka, transport i sadnja sadnica niskih četinara i četinarskog šiblјa, minimalne starosti 4 - 6 godina. Sadnju obaviti u svemu prema važećim normativima za tu vrstu posla. Obračun po kom.Održavanje sadnica je obaveza Izvođača do primopredaje radova, a nakon primopredaje održavanje je obaveza Investitora / Thuja occ."Danica" 18 kom, Thuja occ." Golden Globe" 4 kom, Juniperus horisontalis " Golden Carpet" 85 kom, Juniperus horisontalis "Blue chip " 106 kom i Juniperus procumbens "Nana" 40 kom

-          Nabavka, transport i sadnja sadnica listopadnog šiblјa, minimalne starosti 3-5 godina. Sadnju obaviti u svemu prema važećim normativima za tu vrstu posla. Obračun po kom.Održavanje sadnica je obaveza Izvođača do primopredaje radova, a nakon primopredaje održavanje je obaveza Investitora / Spirea japonica "Golden Princess" 162 kom i Jasminum nudiflorum 32 kom

-          Nabavka, transport i sadnja sadnica zimzelenog šiblјa, minimalne straosti 3-5 godina. Sadnju obaviti u svemu prema važećim normativima za tu vrstu posla. Obračun po kom.Održavanje sadnica je obaveza Izvođača do primopredaje radova, a nakon primopredaje održavanje je obaveza Investitor / Euonimus fortunei "Emerald n Gold" 46 kom, Mahonia aquifolium 366 kom i Cotoneaster dammerii 62 kom

-          Nabavka, transport i sadnja trajnica. Sadnju obaviti u svemu prema važećim normativima za tu vrstu posla. Obračun po kom.Održavanje sadnica je obaveza Izvođača do primopredaje radova, a nakon primopredaje održavanje je obaveza Investitora / Lavandula angustifolia 103 kom, Santolina chamaecyparisus103 kom i Vinca major 57 kom

-          Izrada travnjaka na površinam označenim sa T1-T28 busenom trave. Sve operacije obaviti po predviđenim normativima za tu vrstu posla. Obračun po m2, komplet.Održavanje travnjaka je obaveza Izvođača do primopredaje radova, a nakon primopredaje održavanje je obaveza Investitora / 1078 m2

-          Nabavka, dovoz i montaža vertikalne zaštite oko novih stabala u jamama na trotoaru / 26 kom

-          Nabavka, dovoz i montaža livene horizontalne zaštite oko novih sabala posađenih u trotoaru dim. 1,50m x 1,50m sa otvorom za stablo / 26 kom

Prema svemu navedenom, građani bi trebalo da imaju sliku izgleda nove ulice, ali i da sa dužnom pažnjom prate realizaciju projekta. Kada su u pitanju stari platani, prema saznanjima portala PAKT Info, postojale su dve solucije. Prva je bila da se oni prilikom rekonstrukcije sačuvaju, što bi troškove projekta gotovo utrostručilo i druga za koju su se investitor i korisnik odlučili, a to je seča i sadnja novih sadnica.

Ostaje nejasno, pošto se u projektu predviđa i nabavka novih platana, zašto se nije predvidela varijanta sa kasetnim usmerenjima korena, kako se ponovo za 20-30 godina ne bi došlo u sličnu situaciju. 

 

REDAKCIJA PAKT Info

 

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ТРЕНУТНО НЕМА КОМEНТАРА

prijaviproblem

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3