Pin It

 

Firma Milovana Samardžića „SAM komerc“ iz Malog Zvornika godinama učestvuje kao ponuđač na javnim nabavkama i dobija poslove od JP „Srbijašume“ - ŠG „Boranja“ iz Loznice. Sumnju u adekvatno gazdovanje prirodnim resursima, svrsishodnim raspolaganjem javnih sredstava i sam integritet postupka javnih nabavki, baca činjenica da je Milovan Samardžić od 2004. godine zaposlen u JP „Srbijašume“.

1

*Upravna zgrada Šumskog gazdinstva "Boranja" u Loznici


„KORIŠĆENJE“ ŠUMA

Period u kom je Podrinjski Antikorupcijski Tim nesmetano imao uvid odnosi se na javne nabavke koje je JP „Srbijašume“ – ŠG „Boranja“ realizovalo u otvorenom postupku u periodu 2013.-2016. godina. Prema podacima sa sajta Uprave za javne nabavke u poslednje tri godine firma Milovana Samardžića „SAM komerc“ sedam puta je dobijala na javnim nabavkama koje je raspisivalo JP „Srbijašume“ – ŠG „Boranja“. Nabavka po partijama se odnosila na „Korišćenje šuma – seča i izrada drvnih sortimenata – oblo i prostorno drvo tvrdih lišćara i četinara, i privlačenje oblog drveta“. Interesatno je da se firma „SAM komerc“ u partijama u kojima je podnosila ponude, pojavljivala po nepisanom pravilu kao jedini ponuđač. Samo u poslednje tri godine, preduzeće „SAM komerc“ Milovana Samardžića - zaposlenog i kao magacioner u JP „Srbijašume“-ŠG „Boranja“-ŠU „Mali Zvornik“, prihodovalo je u poslovima sa Srbijašumama 36.312.013 RSD, s tim da se u posao u 2015. godini uključuje i sestra firma ZTR „Vesna“ SR iz Malog Zvornika i dobija poslove na javnim nabavkama u vrednosti od 34.313.875 rsd. Firma ZTR „Vesna“SR vodi se na Vesnu Samardžić. Posao firmi Milovana Samardžića bio je da iseče i izradi drvne sortimente od ukupno 12.067 metara kubnih oblog tehničkog drveta i 11.395 metara kubnih prostornog drveta, ali i da obavi privlačenje posečenog oblog drveta u prostor ŠU „Mali Zvornik“, gde je pružalac usluge i zaposlen kao magacioner.
Na eventualne probleme i zloupotrebe prvi su ukazali dopisom nezadovoljni radnici Šumske Uprave u Malom Zvorniku. Dopis datira iz 2013. godine i upućen je na adrese: JP „Srbijašume“ i Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala. U dopisu stoji da Milovan Samardžić tada raspoređen na poslovima „čuvar šuma“ neretko ostalim šumarima oduzima privremeno čekiće (obeleživače drva za seču), kako bi vlasnici šuma bili prinuđeni doći kod njega na obeležavanje šume za seču, koju bi potom sekla i izvlačila njegova firma sa radnicima i mehanizacijom. Primedbe se odnose i na zloupotrebu službenog vozila Lada niva, kao i da firma koju u to vreme vodi njegova supruga Ljubica redovno dobija na tenderu poslove seče državne šume od javnog preduzeća u kojem je Milovan zaposlen. Iz dostupne dokumentacije može se utvrditi da su nadležni u JP „Srbijašume“ nakon dopisa, predložili Sektoru za korišćenje šuma i Sektoru za šumarstvo „da se oformi Komisija za utvrđivanje činjeničnog stanja i eventualne odgovornosti zaposlenog“, međutim nismo uspeli utvrditi da li je ova komisija i kada oformnjena, i ako jeste kakvi su joj nalazi bili. Tek kada je postalo jasno da nadležni po ovom pitanju neće reagovati, pomenuti dopis je izašao iz „okvira“ preduzeća i ugledao svetlost dana.
Direktor Šumskog gazdinstva „Boranja“ – Milan Stojanović nije želeo da razgovara sa nama na ovu temu.

 Pilana Vesna SR ujedno i pilana SAM komerc

*Pilana "Vesna SR" u Drinskoj 14 u Malom Zvorniku, adresa je na kojoj se neformalno nalazi i firma "Sam komerc"

USPEŠAN PRIVREDNIK - OD ŠUMARA, PREKO REVIRNOG TEHNIČARA DO MAGACIONERA
Milovan Samardžić prvi put zasniva radni odnos na neodređeno vreme u JP „Srbijašume“ Ugovorom o radu br. 707 od 19.03.2004. godine. Raspoređen je na radno mesto „čuvar šuma“, a u opisu poslova stoji da je dužan da se bavi : čuvanjem šuma, obnavljanjem i čuvanjem granica šuma, sprovođenju konkretnih mera zaštite, izvodi terenske radove i vodi evidenciju izvršenih radova, vrši žigosanje posečenog drveta, vrši sanitarne doznake stabala za seču, vrši kontrolu šumarskih reona, vodi lugarski dnevnik i knjigu posečenih panjeva i sl. Samo godinu dana kasnije, 15.04.2005. godine Milovanova supruga Ljubica Samardžić registruje firmu u APR-u pod nazivom SZTR „SAM komerc“ za prevoz robe. 12.12.2007. godine Aneksom 1 Ugovora o radu br.4786 Milovan Samardžić se od strane JP „Srbijašume“ – ŠG „Boranja“ raspoređuje na radno mesto „revirni tehničar za privatne šume i zaštitu životne sredine“, a nakon uvida u dokumentaciju konstatujemo da mu se ovim ugovorom u opisu poslova dodaju pojedine ingerencije kao što su : žigosanje posečenih stabala u privatnim šumama i izdavanje propratnica, obračun naknada za posečeno drvo i poslovi kontrole u privatnim šumama.Prema svedočenju nezadovoljnih radnika šumske uprave „Mali Zvornik“ ovaj period vezuje se za uspon i ekspanziju firme „SAM komerc“ koja nabavlja četiri kamiona sa hidrauličnim dizalicama za utovar i istovar balvana, tri zglobna traktora za izvlačenje oblovine iz šume. Firma „SAM komerc“ početkom ove dekade diže tri hale i počinje sa radom pilane za preradu drveta u sklopu koje radi i sušara za parenje bukove daske.

JP „Srbijašume“ odbilo je da nam dostavi dokumentaciju o realizovanim javnim nabavkama u ovom periodu pozivajući se na stari Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS br. 39/2002, 43/2003-dr zakon i 55/2004) prema kojem su bili u obavezi da dokumentaciju čuvaju u arhivi samo tri godine po isticanju ugovorenog roka za izvršenje pojedinačnog ugovora o javnoj nabavci.

14.08.2014. godine u APR-u se upisuje u Registar privrednih subjekata zabeležba podataka o kontinuitetu i nastavku obavljanja delatnosti preduzetnika : Samostalna radnja za prevoz robe SAM komerc Samardžić Ljubica PR Mali Zvornik, usled ustupanja i raspodele imovine za života, a na osnovu Ugovora o ustupanju i raspodeli imovine za života broj : R.Z.br 280/14, zaključenog dana 30.07.2014. pred Osnovnim sudom u Loznici između Ljubice Samardžić kao ustupioca imovine i Milovana Samardžića kao primaoca imovine. Istog dana dešava se i promena podataka o poslovnom imenu pa firma sa „novim“ vlasnikom dobija i novo ime – „ Milovan Samardžić PR uzgoj šuma, trgovina i prevoz SAM komerc“ Mali Zvornik. Iste godine, 05.12.2014., Aneksom 2 Ugovora o radu, JP „Srbijašume“ Milovana Samardžića raspoređuje na poslove radnog mesta „magacioner“. Novi radni zadaci Milovana Samardžića su da radi na poslovima kvantitativnog i kvalitativnog preuzimanja i prijema robe od otkupnih mesta, priprema i izdaje robu kupcima, odnosno prevoznicima uz sačinjavanje odgovarajuće dokumentacije, vodi kartoteku po kupcima i izdatoj ambalaži, robno-materijalnog knjigovodstva i odgovara za njeno slaganje sa računovodstvenom dokumentacijom.

NEMUŠTI JEZIK DRŽAVNIH INSTITUCIJA
Kada je slučaj „Milovan Samardžić“ krajem 2014. godine izašao iz okvira javnog preduzeća i kada su ga nezadovoljni radnici „obnarodovali“ , iz Šumskog gazdinstva „Boranja“ obraćaju se dopisima br.6508 od 18.12.2014. i br.6591 od 24.12.2014. godine Upravi za javne nabavke sa zahtevom za mišljenje u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12) i postavljaju pitanje da li je moguće dodeliti ugovor ponuđaču čiji je vlasnik zaposlen kod naručioca kao magacioner, čiji opis radnog mesta nema dodirnih tačaka sa predmetom javne nabavke.
U svom odgovoru Uprava za javne nabavke poziva se na član 29. Zakona o javnim nabavkama, a koji propisuje da sukob interesa postoji u smislu ovog zakona, kada odnos predstavnika naručioca i ponuđača može uticati na nepristrasnost naručioca pri donošenju odluke u postupku javne nabavke, odnosno „ako predstavnik naručioca ili sa njim povezano lice učestvuje u upravljanju ponuđača, ako predstavnik naručioca ili sa njim povezano lice poseduje više od 1% udela – odnosno akcija ponuđača i ako je predstavnik naručioca ili sa njim povezano lice zaposleno ili radno angažovano kod ponuđača ili sa njim poslovno povezano“. Uprava se u iznetom mišljenju poziva i na član 3. stav 1. tačke 8.,10., i 11. Zakona o javnim nabavkama koje definišu ko su predstavnici naručioca, ko su povezana lica i šta se podrazumeva pod poslovima javnih nabavki i u predmetnom slučaju daje neobavezujuće mišljenje da ne postoji sukob interesa.
Podrinjski anti korupcijski tim obratio se i Agenciji za borbu protiv korupcije za mišljenje, a 30.09.2016. dobili smo sledeći odgovor:„Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije se, u smislu odredbe čl.1 ovog zakona, uređuju, pored ostalog, pravila u vezi sa sprečavanjem sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija. Odredbom člana 5. ovog zakona, propisano je da Agencija, pored ostalog, daje mišljenja i uputstva za sprovođenje ovog zakona. S obzirom na to da se u konkretnoj situaciji ne radi o licu koje vrši javnu funkciju u smislu Zakona o Agenciji, Agencija nije nadležna da daje mišljenja o tome da li u navedenoj situaciji postoji sukob interesa.“
Nije jasno do kraja, da li je Uprava prilikom izricanja mišljenja „slepo verovala na reč“ podnosiocu zahteva i nije se dublje upuštala u analizu Ugovora o radu Milovana Samardžića sa JP „Srbijašume“ i opisa poslova zaposlenog lica.

POP
Dragomir Pop Mitić iz Koalicije za nadzor javnih finansija kaže da nije do kraja jasno zbog čega se Uprava za javne nabavke uopšte upuštala u komentarisanje spornog slučaja, kada takvo mišljenje nema pravni značaj. „Na prvi pogled, stiče se utisak da Uprava nije u potpunosti sagledala sve činjenice u ovom slučaju. Specifičnost ovakve nabavke zahteva opreznost i u ocenama. Nešto ovde ne valja, ili mišljenje ili Zakon“ – ističe Pop Mitić.

Međutim, pored toga što iz Uprave na kraju mišljenja ističu da je ono zasnovano isključivo na navodima iz dopisa JP „Srbijašume“ uz napomenu da je svaki naručilac odgovoran za svoje postupanje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Uprava skreće pažnju podnosiocu zahteva i na član 23. Zakona o javnim nabavkama kojim se definiše zaštita integriteta postupka. Stavom 1. pomenutog člana 23. propisano je „da lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke, pripremi konkursne dokumentacije ili pojedinih njenih delova, i sa njim povezano lice ne može nastupati kao ponuđač , niti može sarađivati sa ponuđačima ili podizvođačima prilikom pripremanja ponude.“

NEMANJA
Nemanja Nenadić-programski direktor organizacije Tranparetnost Srbije, komentarišući mišljenje Uprave za javne nabavke kaže :
- „Ovde UJN kaže zapravo da nema prepreke da se zaključi ugovor zato što ponuđač kao magacioner ne spada u krug zakonom definisanih „predstavnika naručioca“ – to su samo rukovodioci javnog preduzeća. Zbog toga nisu ispunjeni uslovi da bi se moglo govoriti o „sukobu interesa“ iz člana 29. Zakona. UJN nije unapred „amnestirala“ javno preduzeće od odgovornosti, ali nije ni vršila dalja ispitivanja slučaja. U mišljenju UJN se upućuje na član 23 o „integritetu postupka“. Reč je o tome da smetnje zaključenju ugovora mogu postojati i u nekim slučajevima kada nema sukoba interesa. To su, na primer, situacije kada je neko od zaposlenih učestvovao u planiranju nabavke a onda se ispostavi da je nekako povezan sa ponuđačem ili situacije kada neko od ponuđača pribavi ili pokuša da pribavi informacije koje ga mogu privilegovati u postupku nabavke. Sasvim je moguće da je Zakon povređen na taj način, jer čak i magacioner može učestvovati na neki način u planiranju nabavki, a svakako može u kontaktu sa kolegama steći saznanja koja nisu dostupna potencijalnim konkurentima, a verovatno može uticati i na praćenje izvršenja ugovora. Čak i da Zakon nije prekršen, očigledno je potpuno neprimereno da zaposleni u javnim preduzećima budu vlasnici firmi iz iste branše, tako nešto je , na primer, zabrnanjeno službenicima u ministarstvima, a od skora i u opštinama.

Uvidom u Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke koji je dana 25.12.2015. godine doneo Nadzorni odbor JP „Srbijašume“ br. 42/2015-5 u članu 64. u stav 1. koji uređuje Pravila za potpisivanje dokumenata o izvršenom prijemu dobara, usluga ili radova, navodi se : „zaposleni koji vrši kvantitativni i kvalitativni prijem dobara, usluga ili radova, potpisuje otpremnicu, a gde je potrebno i moguće, sačinjava i zapisnik o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu dobara, usluga ili radova“. Podsetimo, u opisu radnog mesta Milovana Samardžića stoji upravo da je zadužen za kvantitativni i kvalitativni prijem dobara i usluga, pa u praksi može doći do situacije da upravo Milovan Samardžić kao magacioner, vrši kvantitativni i kvalitativni prijem dobara od svog preduzeća „SAM komerc“, što bi svakako pored ugrožavanja integriteta postupka narušilo i član 22. Internog plana za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama JP „Srbijašume“ koji govori o profesionalizmu i poslovnoj etici.“ Ponuđač, u ovom slučaju JP „Srbijašume“-ŠG „Boranja“-Loznica, uprkos svemu nastavlja saradnju sa preduzećem „SAM komerc“ i u 2016. godini, zaključivši tri Ugovora za tri partije nabavke usluga „Seče i izrade drvnih sortimenata“ u ukupnoj vrednosti preko 15 miliona dinara.


ŠIROK SPISAK SARADNJE SA JAVNIM SEKTOROM
Preduzeće „SAM komerc“ pored prihoda od Srbijašumama, prema podacima iz Trezora RS imalo je širok spektar saradnje sa javnim institucijama pretežno u Malozvorničkom kraju. U poslednjih šest godina, na računima u koje smo imali uvid, pojavljuju se javni prihodi u iznosu od 15.017.029 rsd, od čega skoro polovinu čini krakoročni kredit Fonda za razvoj Opštine Mali Zvornik iz 2013. godine u iznosu od 7.900.000 rsd. „SAM komerc“ zarađivao je i na poslovima „Gazdovanja građevinskim zemljištem“ u Opštini Mali Zvornik, a značajni prihodi ostvareni su i u poslovanju sa većinom osnovnih škola u Malozvorničkom kraju. Interesatno je i da se firma Milovana Samardžića „Sam komerc“ u APR-u vodi na adresi Miloša Gajića 32, gde smo proverom zatekli privatnu kuću. Međutim, na adresi Drinska 14 u Malom Zvorniku gde se nalazi firma ZTR „Vesna“ SR, radnici koje smo zatekli na pilani potvrdili su nam da se tu nalazi i firma „Sam komerc“, što se ne može zaključiti niti jednim obeležjem ili natpisom.
Jasno je da važeće zakonske odredbe ne prestavljaju prepreku situaciji u kojoj vlasnik uspešne firme u ekspanziji koja poseduje kamione, traktore, hidraulične dizalice, tri hale, sušaru za parenje drveta i oko pedesetak radnika, ima interes i da radi kao magacioner u javnom preduzeću, u kojem dobija i poslove preko javnih nabavki. Međutim, ovakvim primerima dovodi se u pitanje poslovna etika javnog preduzeća i njegovih rukovodilaca koji dozvoljavaju da do ovakvih situacija dođe.

 

Istraživači : Ana Milanović, Ksenija Bošković

Autor : Miroslav Mijatović

Ova istraživačka priča nastala je u okviru projekta "Monitoring javnih nabavki u sektoru zaštite životne sredine i njihova svrsishodnost" koji finansira Fondacija za otvoreno društvo - Srbija. Izneti stavovi i nalazi ne predstavljaju nužno i mišljenje donatora.

FOS SERBIA LOGO

АКТИВНИ КОМEНТАРИ

ПОСТАВИ КОМEНТАР

ПОСТАВИ КОМEНТАР КАО ГОСТ

0
  • ГОСТ - goran gajic

    ovo je jad u drzavi koju gospodin vucic predstavlja kao veliku drzavu a sigurno podrzava ovakve radnje jer i on verovatno ima velike interese od ovakvih radnji,jer da nema on bi saseko takve radnje.tesko narodu jadnom narodu u ovoj jebenoj srbiji.reaguj gospodine vucicu ako nosi u istom kolu.........

    Like 0 Short URL:
  • ГОСТ - Vaso Veriga

    Zašto se o ovome ne govori na javnim medijima? Preduzima li država bilo šta po ovom, i sličnim pitanjima, ili se sve ovo i događa pod patronatom moćnika u vlasti? Tako nastaju naši bogataši.

    Like 0 Short URL:

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3