Kontakt

PAKT - Podrinjski Anti-korupcijski Tim

Тичарска бб
Лозница
15300
Србија
Телефон:
063 7300 810

email:

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Борба против корупције, заштита људских права и слобода, и заштита еколошких људских права.

ПИБ: 108447212

Матични број: 28139144

Текући рачун:

205-0000000217576-73

Komentara (0) Pregleda: 4976

Наши партнери

Топлички центар за демократију и људска права

Ужички центар за људска права и демократију

Бечејско удружење младих

Београдски центар за безбедносну политику

Центар за истраживање, транспарентност и одговорност - ЦРТА

Друштво против корупције

Ресурс центар - Мајданпек

 Тимочки клуб - Пирот

Транспаретност Србија

Београдска отворена школа

Центар за истраживачко новинарство Србије

Независно удружење новинара Србије

ТРАГ Фондација

Komentara (0) Pregleda: 4668

Статут

pakt1

 

У складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 15.02.2014. у Бањи Ковиљачи, улица Гоце Делчев бб,усвојен је :

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА „ПОДРИЊСКИ АНТИ-КОРУПЦИЈСКИ ТИМ“

 Област остваривања циљева

Члан 1.

Удружење „Подрињски Анти-Корупцијски Тим“(у даљем тексту: Удружење ) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области борбе против корупције, заштите људских права и слобода, и заштите еколошких људских права.

Циљеви удружења

Члан 2.

Циљеви Удружења су: научно и стручно истраживање механизама коруптивног деловања , њихова превенција и сузбијање, промоција и заштита људских права и слобода, , едукација и стручно усавршавање правника и других стручњака, а нарочито младих, јачање капацитета организација које се баве анти-корупцијом и  заштитом животне .

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области анти-корупције, заштите људских права и  заштите животне средине и одрживог развоја;

2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области мониторинга и сузбијања корупције, заштите људских права и заштите животне средине;

3) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на уочавање и сузбијање корупције, промоције људских права и заштиту животне средине, у складу са законом;

4) организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области заштите јавног интереса, људских права и животне средине .

5) организује волонтерске акције за промоцију јавног интереса у области анти-корупције, заштите и промоције људских права и слобода.

5) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве мониторингом корупције, промоције људских права и заштитом животне средине.

Назив и седиште

Члан 4.

Назив Удружења је: Подрињски Анти-Корупцијски Тим

Назив Удружења на страном језику је : Podrinje anti-corruption team /енглески/

Скраћени назив је: ПАКТ

Удружење има седиште у : Лозници, улица Слободана Пенезића 16

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и престанка чланства

Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. 

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Права обавезе и одговорност чланства

Члан 7.

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

Унутрашња организација

Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина и Управни одбор. Функцију застуника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора

Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава чланове Управног одбора;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има тричлана, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.

Управни одбор:

                   1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Остваривање јавности рада

Члан 13.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 14.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним анти-корупцијским удружењима, и удружењима за заштиту животне средине, о чему одлуку доноси Скупштина.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 15.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из анти-корупцијске области, заштите људских права, заштите животне средине, као и продајом производа насталих у оквиру едукативних радионица.

Престанак рада удружења

Члан 16.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

 

Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

Члан 17.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

Изглед и садржина печата

Члан 18.

Удружење има печат правоугаоног облика на којем је у горњој половини исписано:

„Подрињски Анти-Корупцијски Тим“  – Лозница,

а у доњем делу симбол судског чекића.

Члан 19.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 20.

            Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на оснивачкој скупштини Удружења.

Председавајући оснивачке скупштине Удружења

                Мирослав Мијатовић

Komentara (0) Pregleda: 4833

Коалиција

КОАЛИЦИЈА ЛОГО

Учешће грађана у креирању јавних политика један је од стубова на којима почивају успешна демократска друштва. Право грађана да учествују у вођењу јавних послова демократски је стандард и једно од темељних либералних начела.
 

Један од најефикаснијих начина за подизање учешћа грађана у дефинисању и надгледању јавних политика је укључивање грађана у буџетски процес - у фазама креирања, реализације и надгледања буџета, који је најзначајнији годишњи политички документ.
 

Од концепта дефинисања фискалних приоритета и начина на који се они остварују, кључно зависи квалитет живота грађана. Искуство нас учи да се кроз буџете јасно преламају интереси свих значајних политичких актера, пре свега политичких странака, али и да веома често бивају запостављене реалне потребе грађана.
 

Низак ниво учешћа грађана и организација грађанског друштва у сфери фискалне политике, недостатак озбиљних грађанских иницијатива у овој области и њихово игнорисање од стране доносилаца политичких одлука тамо где их има, изостанак грађанског надзора у фази трошења буџетских средстава, буџети који у недовољној мери осликавају реалне потребе грађана, корупција која је логична последица изостанка озбиљне контроле, кључни су изазови због којих је 2005. године формирана Коалиција за надзор јавних финансија.

Искуства чланица Коалиције за надзор јавних финансија, које од 2005. учествују у активностима усмереним на успостављање квалификованог грађанског надзора јавних финансија, потврђују колики је значај ангажовања организација грађанског друштва у овој области. Активности организација су усмерене на кључне елементе подизања нивоа грађанске партиципације у буџетском процесу, предлагању и надзору јавних политика. Најзначајније активности Коалиције за надзор јавних финансија су:

 • анализе буџета, финансијских планова, планова рада, завршних рачуна и извештаја о раду органа јавне власти;
   

 • мониторинг јавних набавки на локалном и националном нивоу;
   

 • кампање јавног заговарања у циљу унапређења прописа и праксе у области јавних финансија;
   

 • приближавање компликованог буџетског процеса и сложеног буџетског језика грађанима;
   

 • мотивисање грађана за учешће у креирању јавних политика;
   

 • успостављање партенрства са независним институцијама и медијма.

Топлички центар за демократију и људска права

Кнез Михаилова 36/2
18400 Прокупље 
телефон/факс: +381 27 334-102
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
http://www.topcentar.org.rs/ 
 

Ужички центар за људска права и демократију

Војводе Путника бб
31000 Ужице
телефон/факс: +381 31 522-969
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
http://www.uecentar.com/ 
 

Центар за развој непрофитног сектора

Господар Јевремова 47а
11000 Београд 
телефон/факс: +381 11 2626-113
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
http://www.crnps.org.rs/ 
 

Удружење Пиргос

Пиротских ослободилаца бб
18300 Пирот
телефон/факс: +381 10 2100-022, +381 10 310-901
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
http://www. pirgos.rs/ 
 

Ресурс центар

Трг Ослобођења 19
19250 Мајданпек 
телефон/факс: +381 30 581-155
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
http://www.resurscentar.rs/ 
 

Фондација за отворено друштво, Србија

Кнегиње Љубице 14
11000 Београд 
телефон/факс: +381 11 3025-800, +381 11 3283-602
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
http://www.fosserbia.org/ 
 

Тимочки клуб

Хајдук Вељкова 2
19350 Књажевац 
телефон/факс: +381 19 730-002
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
http://www.timok.org/ 
 

Београдски центар за безбедносну политику

Ђуре Јакшића 6, II спрат, стан 5
11000 Београд 
телефон/факс: +381 11 3287-226, +381 113 287-334
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. 
http://www.bezbednost.org/ 
 

Београдски центар за људска права

Београдска 54
11000 Београд 
телефон/факс: +381 11 3085-328
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
http://www.bgcentar.org.rs/ 
 

Бечејско удружење младих

Главна 47
21220 Бечеј 
телефон/факс: +381 21 806-577 
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
http://www.bum-becej.org/ 
 

Друштво против корупције

Краља А. I Карађорђевића 6
23000 Зрењанин
телефон/факс: +381 23 515-757 
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
http://www.drpko.org/ 
 

Подрињски антикорупцијски тим

Тичарска бб
15300 Лозничко Поље - Лозница
телефон: +381 63 7300-810 
e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Komentara (0) Pregleda: 6677

prijaviproblem

 

cs4eu lat

Rad PAKT-a podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji"

 

                     

Gostovanje u Utisku Nedelje

RTS OKO MAGAZIN - Litijumska groznica

ŽUČNA RASPRAVA O RUDNIKU LITIJUMA

Ekološki ustanak - Miroslav Mijatović

Marka Žvaka - priča o Rio Tintu

PUBLIKACIJA

publikacija2020

 PUBLIKACIJA

publikacija

PUBLIKACIJA

anketa1

PUBLIKACIJA

anketa2

PUBLIKACIJA

anketa3